"Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД, гр.Варна, инициира на 27.08.2014г. провеждането на процедура за избор на изпълнител за поръчка с предмет: "Строителство на път за достъп до резервоари за самолетно гориво на ГСМ, летище Варна"

Плащания