"Изработване на комплексен проект за изграждане на депа за разделно събиране на битови отпадъци в обществена и гранична зона на Летище Бургас"

Плащания