Визия и цели на „Фрапорт Tуин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД

Убедени сме, че устойчивият бизнес е ключова предпоставка за способността на нашата компания да посреща бъдещите предизвикателства и стои в основата на нашите лидерски позиции в авиационната индустрия.
 

В ролята си на международен доставчик на висококачествени летищни услуги, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД (по-надолу наричан за краткост ФТСЕМ АД) работи постоянно за оптимизирането на процесите, продуктите и услугите, като същевременно се грижи за своите служители и клиенти, собственици, околната среда и обществото докато разработва решения в отговор на бъдещите предизвикателства, пред които успешно да се изправи още в първоначален етап.

Усилията ни в тази посока увеличават стойността на компанията в дългосрочен аспект, като се стремим към постоянно нарастващо устойчиво синхронизиране на нашите бизнес дейности.

Всички наши ежедневни дейности се базират на ценностите на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“АД, а именно честност, почтеност, надеждност, отговорност, прозрачност, лоялност и справедливост.

Ангажирани сме да отстояваме принципите на Организацията на Обединените Нации в сферата на човешките права, трудови стандарти, защита на околната среда и борбата с корупцията.

Ръководим се и от основните трудови стандарти на Международната Организация на Труда, конвенциите на Обединените Нации и ръководните насоки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за мултинационални предприятия.

Ние определяме безопасността като най-важния фактор в оперативната дейност на летището и считамe безопасността за неделим компонент от успешния бизнес. За да осигурим безопасност в оперативната дейност на  летищата, ще предоставим достатъчен като наличност, обучен и компетентен персонал за постигане на стандартите за безопасност според изискванията, а също така ще осигурим подходящите съоръжения, съответстващи на българските и европейските стандарти както и на  международните стандарти установени от ИКАО.