Тук можете да откриете активни обяви за работа във "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт"АД, отнасящи се до постоянна и сезонна заетост, както и информация за стажантската програма, която дружеството провежда всяка година.


Външна

Оператор зареждане с гориво

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Участва в приемането на авиационно гориво от автоцистерни,влакови цистерни или от друго, указано във вътрешните инструкции място;

 • Зарежда автоцистерната с авиационно гориво от хидрант, зарежда въздухоплавателни средства (ВС) и други;

 • Извършва визуален контрол на автоцистерната и горивото;

 • След установяване на самолетна стоянка до ВС разпъва гориво зареждащите шлангове и заземяващия кабел и ги куплира към самолета;

 • При подаване на гориво към ВС следи измервателните уреди да не превишават нормите и цялостния процес на зареждане;

 • Оформя първичния документ за извършената услуга и го предоставя за подпис на отговорно лице от екипажа, представител на заредения самолет;

 • Отговаря за предотвратяване замърсяването и оводняването на авиационното гориво;

 • Носи отговорност за спазване технологичните изисквания за работа с авиационно гориво и противооблединителна течност;

 • Отговаря за правилното и нагледно водене и съхранение на документацията в отдел Горива и Смазочни Материали (ГСМ).

 

Изисквания

 • Средно образование- Техническо/химическо;

 • Професионален опит -С предимство минимум 1 година трудов стаж за работа с горива и в ГСМ бази;

 • Свидетелство за правоуправление категория В.

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 15.03.2017г!

 


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас  обявява свободни работни места за сезон 2017 за позиция "Лаборант"!

 

Основни задължения

 • Провежда системен контрол по правилното приемане, съхранение и раздаване на горива, смазочни материали и специални течности от склада за Горива и Смазочни Материали /ГСМ/ като следи за техните физични, физико-химични и експлоатационни качества; Подбира подходяща методика за анализ;

 • Нанася данните от извършения анализ в съответните журнали;

 • Издава документ за качество по установения образец със заключение за годността на продукта;

 • Съхранява контролни проби и документи до изтичане на нормативно определения срок;

 • Прави предложение за рекламация, бракуване, или арбитраж в случай на несъответствие между изискванията и установените с анализ резултати за качество на ГСМ и специални течности;

 • Извършва приемателен анализ и сравнява съпроводителното анализно свидетелство с фактическото състояние;

 • Следи сроковете за съхранение на ГСМ и извършва контролен анализ преди изтичане на тези срокове;

 • Регистрира в рапорт всички важни етапи при изпълнение на поставената задача;

 • Следи за изрядността на материално-техническата база;

 • Извършва приемателен анализ и сравнява съпроводителният сертификат за качество с фактическото състояние на ГСМ за обект "Бензиностанция".

 

Изисквания:

 

 • Средно специално образование-"Химия на нефта и газа";

 • Професионален опит -минимум 3 години на подобна позиция.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 26.03.2017г!


Вътрешна
Само за служители на постоянен трудов договор към ФТСЕМ АД

“Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява вътрешен конкурс за:

Служител гише регистрация на пътници и багажи/Супервайзор

 

Основни задължения

 • Ръководи обслужването с локалната DCS и дриги системи за обработка на пътници и багажи;
 • Обработва и изпраща постъпилите телекси по SITA и e-mail;
 • Поставя приоритети на чекин агентите при обработка на пътниците и извеждането им към ВС;
 • Ръководи процеса на практическо обучение на сезония персонал за придобиване на достъп за самостоятелна работа;
 • Отговаря за обработката на специалните категории пътници;
 • Организира обслужването на пътници при нерегулярност.

 

Основни изисквания

 • Средно образование;

 • Владеене на английски език;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Минимум 3 години професионален опит в авиацията;

 • Преминати обучения по: PRM и Human factors, Passenger services and DGR

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 

УСПЕХ!

 


Външна

Служител на гише за регистрация на пътници и багажи

летище Бургас

Позицията е предназначена за кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Основни задължения

 • Регистрира пътници и техния багаж за полет.За целта проверява документите за пътуването (билети и документи за самоличност), записва в специална система на всеки един пътник данни за пътуването;

 • Разпределя местата в самолета съгласно инструкциите на авиокомпанията и желанията на пътника;

 • Насочва пътниците към следващите пунктове за проверка и им дава подробна информация относно сигурността;

 • Следи за наличие на свръх багаж и насочва пътниците към мястото за заплащането му;

 • Извършва контрол на бордните карти и документите за самоличност на пътниците при отвеждането им от пътническия терминал към самолета;

 • Обслужва с уважение и търпение клиентите на летището.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Отлично владеене на английски;

 • Владеенето на немски или руски език е предимство;

 • Компютърна грамотност.

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Организатор карго внос/износ

летище Бургас

 

Oсновни задължения

 • Приема и предава карго и поща , извършвайки контрол за необходимата маркировка и състояние на опаковката;

 • Организира, ръководи и контролира работния процес, по обработка на карго и поща в публичната зона и перона;

 • Подготвя, издава и комплектува основните транспортни документи и съобщения при подготовката на карго или поща;

 • Изготвя отчет в касовата книга за постъпилите финансови средства от дейностите, свързани с обслужването на карго и поща.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит: стаж в наземното обслужване на въздухоплавателни средства е предимство;

 • Английски език;

 • Владеенето на други чужди езици е предимство.

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 15.03.2017г!


Външна

Чистач въздухоплавателно средство

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

 

Основни задължения

 • Почиства качествено въздухоплавателни средства (ВС);

 • Запознава се с обстановката и разпределението на работата за дежурството;

 • Отговаря за зареждане с консумативни материали на въздухоплавателното средство, съгласно изискванията на съответните авиокомпании;

 • Работи с портативна прахосмукачка;

 • При откриване на забравени вещи в процеса на почистване, ги предава на служител от отдел Сигурност, след подписване на контролен лист за намерени вещи;

 • Участва в поддържането на перон и предгаров площад за осигуряване на нормално обслужване на полетите.

 

Изисквания

 • Средно образование

   

  Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД – Летище Бургас обявява прием на документи за временна позиция за Сезон 2017 за "Работник товаро-разтоварна дейност".


Основни функции и отговорности:

Запознава се с разпределението на работата от ръководителя на производствената група;

* Знае разписанието за движението на самолетите и познава работният процес в отдел Перонно обслужване ;
* Товари и разтоварва багажи, карго, пратки и др. на въздухоплавателните средства;
* Оказва пълно съдействие на звено “Карго”;
* Изпълнява нарежданията на дежурния рампагент , относно начина на разпределение на товарите в различните типове въздухоплавателни средства;
* Спазва изискванията на авиокомпаниите, опериращи на летище Бургас, за разпределението на товарите;
* Участва в поддържането на ПИК, ПР, перон за осигуряване на нормална летателна дейност.


Изисквания:

* Средно образование
* Психически здрав

Ако желаете да бъдете част от нашия екип, можете да кандидатствате не по-късно от 31.03.2017г . 


Външна

Шофьор на Самолетообслужваща техника

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Товари, разтоварва и сортира багажи, карго пратки и др. на/от въздухоплавателно средство (ВС) и в сортировъчно хале.

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на ВС: Електрокар, Влекач, Самоходна багажна лента, Микробус.

 • По време на обслужването на ВС спазва инструкциите по разпределението на товара, дадени от Координатор Наземно Обслужване, отдел РАЛК.

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството.

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ), както и документи, свързани с оперативната работа.

 

Изисквания

 • Средно образование

 • Свидетелство за правоуправление на МПС/категория "В".

 • Удостоверение за правоспособност за работа с мотокар и електрокар /предимство/

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Шофьор на товарен автомобил

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Управлява самолетообслужваща техника (СОТ) и обслужва въздухоплавателни средства (ВС) с: Електрогенератор, Тоалетна кола, Водоноска, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт), Микробус, Влекач, Самоходна багажна лента;

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • При нужда извършва товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

 Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит: трудов стаж ,като водач на МПС/категория "С";

 • Свидетелство за управление на МПС кат. С.

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!


Външна

Шофьор товарен автомобил над 12 тона

летище Бургас

Позицията е предназначена за  кандидати без опит в авиацията. Компанията предлага обучение преди активния летен сезон, като за времето, което е необходимо да се отдели е предвидено допълнително възнаграждение!

 

Oсновни задължения

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: Перонен автобус, Микробус, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт);

 • Проверява и приема повереното му МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит:Предимство е предишен опит и работа на Летище Бургас;

 • Свидетелство за правоуправление категория "D".

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 

 

Oсновни задължения

 • Управлява МПС и самолетообслужваща техника (СОТ) при обслужване на въздухоплавателни средства (ВС) и пътници: Перонен автобус, Микробус, Специализиран автомобил за обслужване на пътници с намалена подвижност (Амбулифт);

 • Проверява и приема повереното му МПС и самолетообслужваща техника (СОТ);

 • Запознава се с разписанието за движението на самолетите и с разпределението на работата от ръководителя на производствената група по време на дежурството;

 • Получава и попълва документи, свързани с работата на МПС и СОТ;

 • Съпровожда пътниците между самолета и терминалните изходи;

 • При нужда участва в товаро-разтоварни дейности на багажи, карго пратки и др. на/от ВС.

 

Изисквания

 • Средно образование;

 • Професионален опит:Предимство е предишен опит и работа на Летище Бургас;

 • Свидетелство за правоуправление категория" D".

 

Ако виждате своя шанс за кариерно развитие в нашата компания, можете да кандидатствате, като се регистрирате в раздел КАРИЕРИ на fraport-bulgaria.com и изпратите своята кандидатура не по-късно от 31.03.2017г!

 


1 2 3 4